KVKK Aydınlatma Metni


LM GRUP SANAL MAĞAZACILIK VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

Lm Grup Sanal Mağazacılık ve Bilgi Teknolojileri San. Tic. Ltd. Şti (“Lamelif.com”) olarak kişisel verilerinizin işlenmesinde ve muhafaza edilmesinde 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”)’ a uygun davranılmasına azami özen göstermekteyiz. Bu nedenle ilgili kanunun 10.maddesi gereğince kişisel verilerinizi aşağıda açıklandığı şekilde ve mevzuatın çizdiği sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.
Bu metinle 6698 sayılı Kanun’ un 10’ uncu maddesinden doğan, kişisel verilerinizin işlenme amaçları, hukuki dayanakları ve haklarınız konusunda aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmeyi amaçlamaktayız.
Kişisel verilerinizin işbu Aydınlatma Metni kapsamında işlenmesine ilişkin detaylı bilgiye www.lamelif.com/hesabım/ adresinden (Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması politikası) ulaşabilirsiniz.

1-VERİ SORUMLUSU VE TEMSİLCİSİ

6698 sayılı Kanun uyarınca Kişisel Verileriniz; veri sorumlusu olarak Lm Grup Sanal Mağazacılık ve Bilgi Teknolojileri San. Tic. Ltd. Şti (“Lamelif.com”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamlarda işlenebilecektir.

2-KİŞİSEL VERİLRİN ELDE EDİLME YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel verileriniz, elektronik veya fiziksel ortamda toplanmaktadır. İşbu “Aydınlatma Metni” nde belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz 6698 Sayılı Kanun’ un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde, web sitesi, web sitesinin mobil uygulaması, sosyal medya hesapları, çerezler, çağrı merkezi, adli ve idari makamlardan gelen tebligatlar ile her türlü iletişim kanalları aracılığıyla kişisel verileriniz toplanabilmekte, işlenebilmekte ve paylaşılabilmektedir.

3-KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanun’ un 5. ve 6.maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde Lamelif.com tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğenilerine, kullanım alışkanlıklarına ve ihtiyaçlarına göre özelleştirerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası. Lamelif.com tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yürütülmesi, üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi, üye müşteri ile kurulan üyelik sözleşmesinin ifası amacıyla, ticari ileti elektronik onayı mevcut müşteriler açısından, üye müşterinin tercih, beğeni ve ihtiyaçlarının analiz edilmesi ve üye müşteriye özel tanıtım, fırsat ve fayda sağlanması. Müşterilerin sorun ve şikayetlerinin çözülmesi, muhasebe ve satın alma işlemlerinin takibi, idari ve adli makamlardan gelen bilgi taleplerinin cevaplanması, bilgi ve işlem güvenliği sağlanması ve kötüye kullanımın engellenmesi, ürün teslim süreçlerinin yönetilmesi amacıyla işlenmektedir.

4-KİŞİSEL VERİLERİN PAYLAŞILABİLECEĞİ TARAFLAR VE PAYLAŞIM AMAÇLARI

6698 Sayılı Kanun’ un 8.maddesine göre, kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın aktarılamaz. Lamelif.com kişisel verileri yalnızca Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası çerçevesinde belirtilen amaçlar doğrultusunda ve 6698 sayılı Kanun’ un 8. ve 9.maddelerine uygun olarak üçüncü kişilere aktarmaktadır. Bu kapsamda işlenen müşteri verileri ve satın alınan ürünün teslim edileceği kişiye ait verileri kargo şirketi ile paylaşılmaktadır.
Müşterilere ait cep telefonu numarası, e-posta adresi, iletişim bilgileri ve alışveriş tercihleri, beğenileri doğrultusunda tanıtım, reklam ve kampanya yapılabilmesi amacıyla aracı hizmet sağlayıcısı ile paylaşılmaktadır.
Yukarıda belirttiğimiz aktarıma konu kişisel verileriniz tüm idari ve teknik önemlerle korunmakta olup, ayrıca kişisel verilerinizin aktarıldığı karşı tarafın veri sorumlusu veya veri işleyen olmasına dikkat edilerek aktarılmaktadır.

5-VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI

Kişisel veri sahipleri olarak aşağıda belirtilen haklarınıza ilişkin olarak taleplerinizi, başvuru formunda belirtilen veya kanunen öngörülmüş şekiller vasıtasıyla iletebilirsiniz. Taleplerinizi Lamelif.com’ a iletmeniz halinde, başvurunuz tarafımıza ulaşmasından itibaren 30 (otuz) gün içerisinde cevaplandırılacaktır.
6698 sayılı KVK Kanunu’ nun 11’ inci maddesinde ilgili kişinin hakları şu şekilde belirtilmiştir; buna göre herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

 • a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

6-VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARINI KULLANMASI

 • 6.1 Veri sahipleri yukarıda belirtilen haklarını kullanabilmek için, “Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu” nu kullanabileceklerdir. Başvurular, ilgili veri sahibinin kimliğini tespit edebilecek belgeler ile birlikte, aşağıdaki yöntemlerden biri ile gerçekleştirilebilecektir;

  • a) Başvuru formu doldurularak ıslak imzalı halinin elden, noter aracığıyla veya iadeli taahhütlü posta kanalıyla Güven Mah. Eski Londra Asfaltı Cad. Vizyon Plaza Apt. No: 79/1 Güngören/İSTANBUL adresine iletilmesiyle;
  • b) Formun 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında düzenlenen güvenli elektronik imza ile imzalanarak, [email protected] posta adresine gönderilmesi ile,
  • c) Formun kayıtlı elektronik posta yoluyla, ***(buraya kep adresi gelecek)*** kayıtlı elektronik posta adresine gönderilmesiyle,
  • d) Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenmiş herhangi bir yöntem aracılığıyla gerçekleştirebileceklerdir.

 • 6.2 Lamelif.com kanunda öngörülen sınırlar çerçevesinde haklarını kullanmak isteyen veri sahiplerine, yine kanunda öngörülen azami süre olan 30 (otuz) gün içerisinde cevap vermektedir.

 • 6.3 Kişisel veri sahipleri adına 3.kişilerin başvuru talebinde bulunabilmeleri için ilgili kişi adına noter vasıtasıyla düzenlenmiş özel vekaletnamenin sunulması gerekmektedir.

 • 6.4 Veri sorumlusu, ilgili kişinin başvurusunu ücretsiz olarak cevaplamaktadır, ancak kanunda öngörülen hallerde veri sorumlusu ilgili kişinin başvurusunu cevaplamak için Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre ücret talep edebilir.
Alışverişe devam et